VİZYON VE MİSYON

VİZYON VE MİSYON

Konsorsiyumun Amaçları

Konsorsiyum, çalışmalarına üyesi Türk okullarının temsili ile sorunlarının tespitini ve çözümünü temel alırken buna bağlı olarak şu amaçları benimsemiştir:

 1. Eğitimle uğraşan kişi, grup ve kurumlarla bir ağ oluşturup bu konudaki endişelerimizi birlikte çalışarak dile getirip çare üretmek. Çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek, akademik çalışmaları desteklemek.

 2. Türk toplumunun olumlu imajını diğer etnik azınlıklarla ve İngiliz halkıyla paylaşıp tanıtmak.

 3. Devlet okulları (İngiltere) ve bu okullardan sorumlu belediyelere ait ‘Yerel Eğitim İdareleri’ ve diğer eğitim birimleriyle ortak çalışmaları sağlamlaştırmak. Yerel Eğitim İdareleri’nin çalışma gruplarına katılıp orada alınacak olan kararlarda söz sahibi olmak.

 4. Türk Dili ve Kültürü okullarında yer alan projeleri desteklemek, kültürel ve sosyal etkinlik ve geziler düzenlemek, Türkçenin anadil olarak kuşaklararası devamlılığın ve İngiltere’de kültürlerarası zenginliğin bir parçası olarak yaşatılmasını kutlamak

 5. Fırsat Eşitliği kurallarına sadık kalarak verdiği tüm hizmetlerde kişilere eşit davranmak. Hiçbir Konsorsiyum üyesinin ırkından, sınıfından, cinsiyetinden, cinselliğinden, engelli olduğundan, dininden ve sağlık durumundan dolayı ayırım yaşamasına engel olmak

 6. Gerektiği zaman değiştirilip geliştirilen ve İngiltere’de yaşayan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilen ortak bir müfredat, kitaplar ve materyallerin T C ve KKTC Eğitim Bakanlıkları, İngiliz Yerel Eğitim İdareleri, uzman eğitimci ve öğretmenler ile birlikte hazırlanması ve okutulmak için teşviki

 7. Eğitimde standartların ve başarının yükseltilmesi doğrultusunda velilerin bilinçlendirilmesi ve çocuklarımızın eğitim sürecine katılımlarını sağlayacak çalışmaları yapmak

 8. Türk çocuklarının eğitimde özel gereksinimleri ve İngiliz Eğitim Sistemi içerisindeki başarı/başarısızlık nedenleri hakkında araştırmalar yapmak veya teşvik etmek.

 9. Türk Dili ve Kültürü okullarında uygulamak amacıyla ortak yöntemlerin hazırlanması ve bunun teşviki ile toplumun ihtiyacı doğrultusunda tam zamanlı eğitim şartlarının oluşturlmasının araştırılması

 10. Türk Dili ve Kültürü okullarında çalışan tüm öğretmenlere, İngiliz Eğitim Sistemi çerçevesinde, hizmet içi eğitimin uzmanlar tarafından verilmesini sağlamak.

 11. TC Eğitim Müşavirliği, KKTC Eğitim Ataşeliği ve Konsorsiyum tarafından (ortak) belirlenen uzman eğitimcilerin Türk Dili ve Kültürü okullarındaki eğitim, öğretim ve öğrenimi denetlemelerini sağlamak.

Hedefler – Öneriler

Konsorsiyum, amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda aşağıdaki hedef ve önerileri yapmaktadır:

 1. Maddi güçlükleri yenebilmek için okul sayılarının azalması veya birkaç okulun birleşmesi.

 2. Güney Londra ve Kuzey Londra’da, Yunus Emre binası gibi, okulların ders verebileceği birer binanın Devlet, vakıflar veya iş sektörünün yardımlarıyla alınabilmesi.

 3. Tüm okullarda zorunlu olarak kullanılması gereken İngiltere Türk Dili ve Kültürü okulları için geliştirilen bir müfredat.

 4. Öğrencilerin gelişmelerini ölçebilmek için tüm okullarda uygulanabilecek testler (Örnek: Seviye testi, gelişim testi vs.).

 5. İngiltere’de okuyan çocuklarımızın İngiliz Eğitim sistemi içerisindeki başarılarını artırmakta yardımcı olmak amacıyla tüm Türk okullarında okutulması gereken derslerin seçimi, bunlara göre birer ders programı, materyal ve kitapların hazırlanması ve Devlet tarafından desteklenmesi.

 6. Ders Programında yer alacak olan derslerin her biri için yıllık ve de haftalık ders planlarının hazırlanıp öğretmenler tarafından tüm okullarda uygulanması.

 7. Özellikle küçük yaş grupları için iki dilde derslerin oluşturulması ve bu derslere göre ders planları hazırlanması.

 8. Türkçe’nin didaktik değil de çocukları sıkmayan yöntemlerle öğretilmesi. Bu konuda gerekirse öğretmenlere hizmet içi kurslar düzenlenmesi.

 9. TC ve KKTC’den gelen öğretmenlerin çok iyi İngilizce bilmiş olmaları.

 10. Türk Okulları’nda çalışan öğretmenler için düzenli bir hizmet içi eğitim programının oluşturulup yürürlüğe konulması.

 11. Özellikle KKTC’den gelen öğretmenlerin görev sürelerinin en az 3 yıl olması ve Türk Okulları ders yılına başlamadan en az bir hafta önce İngiltere’ye varmaları.

 12. TC ve KKTC’den yeni gelen öğretmenlere, Türk okullarında karşılaşabilecekleri sorunları, buradaki öğrencilerin yapılarını ve İngiliz Eğitim Sisteminin en erken bir zamanda, ve hatta Türk okulları açılmadan, verilmesi.

 13. Öğrencilerin Türkçe’deki kabiliyetlerine göre değil yaşlarına göre sınıflara yerleştirilmeleri.

 14. Anne babaların çocuklarının eğitim süreçlerinde başarılarının yükseltilmesine yardımcı olacak seminer ve programlar düzenlemek.

 15. Okullarda tüm olan biteni ve derslerin denetimini yapabilmek için TC Müşavirliği, KKTC Ataşeliği ve İngiltere Türk Dili Okulları Konsorsiyumu’un işbirliği yapması.