VİZYON VE MİSYON

VİZYON VE MİSYON

Konsorsiyumun Amaçları

Konsorsiyum, çalışmalarına üyesi Türk okullarının temsili ile sorunlarının tespitini ve çözümünü temel alırken buna bağlı olarak şu amaçları benimsemiştir:

 1. Eğitimle uğraşan kişi, grup ve kurumlarla bir ağ oluşturup bu konudaki endişelerimizi birlikte çalışarak dile getirip çare üretmek. Çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek, akademik çalışmaları desteklemek.

 2. Türk toplumunun olumlu imajını diğer etnik azınlıklarla ve İngiliz halkıyla paylaşıp tanıtmak.

 3. Devlet okulları (İngiltere) ve bu okullardan sorumlu belediyelere ait ‘Yerel Eğitim İdareleri’ ve diğer eğitim birimleriyle ortak çalışmaları sağlamlaştırmak. Yerel Eğitim İdareleri’nin çalışma gruplarına katılıp orada alınacak olan kararlarda söz sahibi olmak.

 4. Türk Dili ve Kültürü okullarında yer alan projeleri desteklemek, kültürel ve sosyal etkinlik ve geziler düzenlemek, Türkçenin anadil olarak kuşaklararası devamlılığın ve İngiltere’de kültürlerarası zenginliğin bir parçası olarak yaşatılmasını kutlamak

 5. Fırsat Eşitliği kurallarına sadık kalarak verdiği tüm hizmetlerde kişilere eşit davranmak. Hiçbir Konsorsiyum üyesinin ırkından, sınıfından, cinsiyetinden, cinselliğinden, engelli olduğundan, dininden ve sağlık durumundan dolayı ayırım yaşamasına engel olmak

 6. Gerektiği zaman değiştirilip geliştirilen ve İngiltere’de yaşayan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilen ortak bir müfredat, kitaplar ve materyallerin T C ve KKTC Eğitim Bakanlıkları, İngiliz Yerel Eğitim İdareleri, uzman eğitimci ve öğretmenler ile birlikte hazırlanması ve okutulmak için teşviki

 7. Eğitimde standartların ve başarının yükseltilmesi doğrultusunda velilerin bilinçlendirilmesi ve çocuklarımızın eğitim sürecine katılımlarını sağlayacak çalışmaları yapmak

 8. Türk çocuklarının eğitimde özel gereksinimleri ve İngiliz Eğitim Sistemi içerisindeki başarı/başarısızlık nedenleri hakkında araştırmalar yapmak veya teşvik etmek.

 9. Türk Dili ve Kültürü okullarında uygulamak amacıyla ortak yöntemlerin hazırlanması ve bunun teşviki ile toplumun ihtiyacı doğrultusunda tam zamanlı eğitim şartlarının oluşturlmasının araştırılması

 10. Türk Dili ve Kültürü okullarında çalışan tüm öğretmenlere, İngiliz Eğitim Sistemi çerçevesinde, hizmet içi eğitimin uzmanlar tarafından verilmesini sağlamak.

 11. TC Eğitim Müşavirliği, KKTC Eğitim Ataşeliği ve Konsorsiyum tarafından (ortak) belirlenen uzman eğitimcilerin Türk Dili ve Kültürü okullarındaki eğitim, öğretim ve öğrenimi denetlemelerini sağlamak.

Hedefler – Öneriler

Konsorsiyum, amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda aşağıdaki hedef ve önerileri yapmaktadır:

 1. Maddi güçlükleri yenebilmek için okul sayılarının azalması veya birkaç okulun birleşmesi.

 2. Güney Londra ve Kuzey Londra’da, Yunus Emre binası gibi, okulların ders verebileceği birer binanın Devlet, vakıflar veya iş sektörünün yardımlarıyla alınabilmesi.

 3. Tüm okullarda zorunlu olarak kullanılması gereken İngiltere Türk Dili ve Kültürü okulları için geliştirilen bir müfredat.

 4. Öğrencilerin gelişmelerini ölçebilmek için tüm okullarda uygulanabilecek testler (Örnek: Seviye testi, gelişim testi vs.).

 5. İngiltere’de okuyan çocuklarımızın İngiliz Eğitim sistemi içerisindeki başarılarını artırmakta yardımcı olmak amacıyla tüm Türk okullarında okutulması gereken derslerin seçimi, bunlara göre birer ders programı, materyal ve kitapların hazırlanması ve Devlet tarafından desteklenmesi.

 6. Ders Programında yer alacak olan derslerin her biri için yıllık ve de haftalık ders planlarının hazırlanıp öğretmenler tarafından tüm okullarda uygulanması.

 7. Özellikle küçük yaş grupları için iki dilde derslerin oluşturulması ve bu derslere göre ders planları hazırlanması.

 8. Türkçe’nin didaktik değil de çocukları sıkmayan yöntemlerle öğretilmesi. Bu konuda gerekirse öğretmenlere hizmet içi kurslar düzenlenmesi.

 9. TC ve KKTC’den gelen öğretmenlerin çok iyi İngilizce bilmiş olmaları.

 10. Türk Okulları’nda çalışan öğretmenler için düzenli bir hizmet içi eğitim programının oluşturulup yürürlüğe konulması.

 11. Özellikle KKTC’den gelen öğretmenlerin görev sürelerinin en az 3 yıl olması ve Türk Okulları ders yılına başlamadan en az bir hafta önce İngiltere’ye varmaları.

 12. TC ve KKTC’den yeni gelen öğretmenlere, Türk okullarında karşılaşabilecekleri sorunları, buradaki öğrencilerin yapılarını ve İngiliz Eğitim Sisteminin en erken bir zamanda, ve hatta Türk okulları açılmadan, verilmesi.

 13. Öğrencilerin Türkçe’deki kabiliyetlerine göre değil yaşlarına göre sınıflara yerleştirilmeleri.

 14. Anne babaların çocuklarının eğitim süreçlerinde başarılarının yükseltilmesine yardımcı olacak seminer ve programlar düzenlemek.

 15. Okullarda tüm olan biteni ve derslerin denetimini yapabilmek için TC Müşavirliği, KKTC Ataşeliği ve İngiltere Türk Dili Okulları Konsorsiyumu’un işbirliği yapması.

VISION AND MISSION

Objectives of the Consortium

The consortium has adopted many objectives, based on the representation of its members, and has had the determination to resolve and find solutions to the problems of Turkish schools. Their objectives:

 1. Establishing a network with people, groups and institutions dealing with education, and working together to raise concerns and find solutions. Organizing workshops and symposiums, supporting academic studies.

 2. To share and promote the positive image of Turkish society with other ethnic minorities and the British public.

 3. To strengthen the joint work with the ‘Local Education Authorities’ and other education units of public schools (England) and the municipalities responsible for these schools. Participating in the working groups of the Local Education Authorities and having a say in the decisions to be taken there.

 4. Tests that can be applied in all schools to measure the progress of students (Example: Level test, developmental test, etc.).

 5. The selection of the courses that should be taught in all Turkish schools in order to help our children studying in the UK to increase their success in the British Education system, preparation of a course program, materials and books accordingly and support by the State.

 6. Preparing annual and weekly lesson plans for each of the courses in the curriculum and applying them by teachers in all schools.

 7. Especially for younger age groups, creating lessons in two languages and preparing lesson plans according to these lessons.

 8. Teaching Turkish with methods that do not bore children, but that are also notdidactic. Organizing in-service courses for teachers if necessary.

 9. The teachers coming from the Turkish Republic and the TRNC must also know English well.

 10. Creating and putting into effect a regular in-service training program for teachers working in Turkish Schools.

 11. Especially teachers coming from the TRNC should have a term of office of at least 3 years and arrive in England at least one week before the Turkish Schools start their academic year.

 12. Giving new teachers from TR and TRNC to the problems they may encounter in Turkish schools, the structures of the students there and the British Education System at the earliest time, even before Turkish schools are opened.

 13. Placement of students in classes according to their age, not their ability in Turkish.

 14. To organize seminars and programs that will help parents to increase their children’s success in education.

 15. Cooperation between the Turkish Consultancy, the TRNC Attaché and the British Turkish Language Schools Consortium in order to control all the events and lessons within the schools.